Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna

pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

 

 

Zasady udzielania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia.

Druk wniosku do pobrania u pedagoga szkolnego p. 104.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia
o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Termin składania wniosków - do dnia 5 września 2016 roku ustalony został zarządzeniem nr 67/7/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2016 roku.

Akty prawne:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- Zarządzenie nr 67/7/2016 Prezydenta Miasta Lublin z 28 lipca 2016 r.

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika