Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Informacje o Egzaminach » Egzamin Maturalny

30 czerwca 2017 r.

(piątek)

wyniki egzaminów maturalnych

 

Świadectwa, aneksy, zaświadczenia
będą wydawane w sekretariacie szkoły

w godzinach 8.00 – 14.00

 

Przypominam !

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  • przystąpił  do  wszystkich  egzaminów  z  przedmiotów  obowiązkowych  (język  polski, matematyka,  język  obcy  nowożytny  ) w maju/czerwcu  w  części ustnej i w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
  • przystąpił  do  egzaminu  z  co  najmniej  jednego  przedmiotu  dodatkowego  na  poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej bez  określania  poziomu  (z języka  polskiego  albo  z  języka  obcego  nowożytnego,),  ALBO  w części  pisemnej  na  poziomie  podstawowym (z języka  polskiego  albo  z  matematyki,  albo  z  języka  obcego  nowożytnego.
  • w  terminie  7  dni  od  daty  ogłoszenia  wyników  egzaminu  (nie  później  niż  7  lipca  2017  r.) złożył  do dyrektora  szkoły  pisemne  oświadczenie  o  ponownym  przystąpieniu  do  egzaminu z danego przedmiotu , zgodnie z deklaracją ostateczną. 
  • Egzamin w terminie poprawkowym  w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego  (między  23  a  27  sierpnia  2017  r.),  a  w  części  pisemnej  (22  sierpnia  2017  r.)  – w miejscach  wskazanych  przez  dyrektora  OKE.  Informacje  o  miejscach  przeprowadzenia egzaminu  pisemnego  ogłasza  dyrektor  OKE  na  stronie  internetowej  danej  OKE  w  terminie  do 10 sierpnia 2017 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

Druki oświadczeń:

Załącznik 7a_N

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

Załącznik 7b_S

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

 

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika