Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna

świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia będą do odbioru w sekretariacie szkoły od godz. 10.00 do godz. 14.00

 

Przypominam.

  • Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 Absolwent, o którym mowa powyżej,  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2016 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika