Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » PROJEKTY UNIJNE

Zakończone projekty UE w których uczestniczył ZSCHiPS

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Głównym celem jest doskonalenie kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych.

www.praktyki.wh.umcs

Uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.

Moja szansa – Mój ECDL

Głównym celem projektu jest przeprowadzeni szkolenia komputerowego dla młodzieży naszej szkoły zakończonego egzaminem, którego zdanie pozwoli zdobyć certyfikat ECDL

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych z naszego miasta na lokalnym rynku pracy. Chodzi o wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczo - edukacyjnego i psychologicznego, zwiększenie liczby dodatkowych godzin matematyki w szkołach oraz podniesienie kwalifikacji instruktorów nauki zawodu. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz do zdobycia przez absolwentów szkół zawodowych odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Strony

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika