Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2016/2017

Informacje wstępne

 

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków
    ośrodków, aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy
    nie ukończyli 24 roku życia.

 

2. Wnioskodawcą powinien być:
 

   - rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

   - uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

   - w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:


- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- ciężkiej lub długotrwałej choroby,
- wielodzietności,
- braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- rodziny niepełnej,
- zdarzenia losowego.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia).

 

 

 

 


Wnioskodawcą powinien być:
- rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
- uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
- w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego w pokoju nr 104.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do pedagoga w terminie do 15 września 2016 r.
 

Ustalenie wysokości dochodu


Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa stosowne zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a)
o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie(a) lub oświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej-Dz.U.2016.930-j.t.):

1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
     w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,

     pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

 2. Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,
           przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac
           społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego
           2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195), oraz
           dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
           2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2016.575).
          (tzw. Ustawa 500+)

 

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

        - opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje
          się przychód z tej działalności pomniejszony o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne
        niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,

(Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazaną w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu).

          - opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, za dochód przyjmuje się
            kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu.

 

4. W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą przyjmuje się, że z 1 ha
         przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 288,00 zł,

 

5. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego
     dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano
     ten dochód.

6. W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się
        według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie
        świadczenia pomocy społecznej.

7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
        lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego
        pięciokrotność kwoty:

 • dla osoby samotnie gospodarującej  634,00 zł,
 • dla rodziny 514,00 zł

        kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy,
        poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika