Get Adobe Flash player

DLA UCZNIÓW

Jesteś tutaj

Strona główna » Z ŻYCIA SZKOŁY 2017/2018

Informacje wstępne

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków, aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą powinien być:

 rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

 uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

 w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
•bezrobocia,
•niepełnosprawności,
•ciężkiej lub długotrwałej choroby,
•wielodzietności,
•braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
•alkoholizmu lub narkomanii,
•rodziny niepełnej,
•zdarzenia losowego.

 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego p.104

Wnioski wraz z załącznikami należy składać u pedagoga p. 104

do 15 września  2017r.

Informację przygotował(a): 

 

Rok Szkoły Zawodowców

Nazwa użytkownika