UWAGA!!! Ze względu na prace remontowe w sekretariacie w przypadku problemu z dodzwonieniem się na numer 81 442 19 20
prosimy kontaktować się pod jeden z następujących numerów:

Księgowość: 81 442 19 22, Kadry: 81 442 19 23, Kierownik Gospodarczy: 81 442 19 28.


Technikum Chemiczne | Technikum Przemysłu Spożywczego | Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia | XII Liceum Ogólnokształcące

 

18 lutego 2018 roku mija termin składania deklaracji na Sesję egzaminacyjną czerwiec – lipiec 2018

Uwaga przypominam !

18 lutego 2018 roku mija termin składania deklaracji na Sesję egzaminacyjną czerwiec – lipiec 2018  dla uczniów i absolwentów ZSChiPS

Zgodnie z TERMINARZEM EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  w roku szkolnym 2017/18 zaplanowane są egzaminy z następujących kwalifikacji dla uczniów ZSChiPS klas 2at, 2bt, 2ct/, 3ct TCh, 3dt, 3et TPS, 3az ZSZ w następujących kwalifikacjach:

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych w terminie

A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

 A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Część pisemna 19 czerwca 2018 roku o godzinie  10.00

Część praktyczna z wykonaniem w terminie od 22 czerwca do 04 lipca 2018 roku zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami

 Ważne ! Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji

Zgodnie z § 4:

  • ust. 9, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 poz. 673 z późn. zmianami) – dotyczy kwalifikacji jednoliterowych
  • ust. 10, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 poz. 1663) – dotyczy kwalifikacji dwuliterowych

 

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

Zdający, którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Przygotowała: Barbara Sieńko- z-ca kierownika OE 

 

 

 

Przygotował(a) informację: